Aktuálně

Závazné pokyny pro vyplňování žádanek k RTG vyšetření na DIMED s.r.o.

Vážená paní doktorko,vážený pane doktore

Začátkem roku 2015 proběhne na našem pracovišti klinický audit a v rámci toho je třeba uvést provoz pracoviště do souladu s platnou legislativou. Některá opatření se týkají i indikujících lékařů a jimi vyplňovaných žádanek. Dle platné legislativy (Věstník MZČR 2011), je indikující lékař povinen zajistit řádné vyplnění žádanky.

Žádanka na rtg či CT vyšetření musí obsahovat:

·         jméno pacienta, RČ

·         zdravotní pojišťovna

·         zjištění gravidity u žen v reprodukčním věku

·         výška a hmotnost pacienta

·         číselný kód diagnózy, odpovídající požadovanému vyšetření

·         klinická diagnóza slovy a stručná epikríza, vztahující se k požadovanému vyšetření

·         požadované vyšetření (oblast)

·         odůvodnění požadovaného vyšetření – očekávaný přínos

·         jméno, podpis a razítko indikujícího lékaře

Při předpokládaném podání k.l. i.v. (CT, IVU):

·         alergie

·         astma

·         u pacientů s podezřením na nedostatečnou funkci ledvina u pacientů nad 60 let hodnotu kreatininu a datum vyšetření (ne starší 2 týdnů)

 

Dále je indikující lékař povinen zjistit předchozí dokumentaci a výsledky, související s požadovaným vyšetřením. Při CT vyšetření prosíme o dodání obrazové dokumentace předchozích CT vyšetření (E-pacs nebo CD), vztahujících se k požadované oblasti, pokud byla provedena v jiném zdravotnickém zařízení.

 

 

Na našem webu (www.dimed.cz) v sekci OJEDNÁVÁNÍ ,nebo INFORMACE PRO ODBORNÍKY jsou k dispozici aktualizované žádanky na rtg a CT vyšetření.

 

Prosím Vás o spolupráci a zvýšenou pozornost při vyplňování žádanek. Do konce roku 2014 budete na případné nedostatky upozorňováni. Od 1.1.2015 nebude vyšetření bez řádně vyplněné žádanky provedeno.

Digitalizace pracoviště v Hlinsku:

Ke dni   16.6.  byl úspěšně dokončen  projekt digitalizace provozu radiologie na poliklinice v Nádražní ulici. Díky tomu se dostala i hlinecká ambulance na stejnou  technickou úroveň jako kmenové pracoviště v Chrudimské nemocnici. Co tato skutečnost znamená? Pacienti již nadále nebudou dostávat klasické snímky ( na filmech), ale jejich nálezy budou v digitální podobě. To umožní distribuovat elektronicky snímky mezi klinickými pracovišti v rámci zabezpečené sítě, nebo na datovém nosiči. Tímto krokem mohou i pacienti vyšetření na RTG v Hlinsku těžit z výhod této moderní technologie, jejímž hlavním přínosem pro pacienta je podstatné urychlení zhotovení RTG snímku a zároveň i jeho doručení k ošetřujícímu lékaři. Pro lékaře radiodiagnostiky, tak i kliniky specialisty se díky této metodě otevírá daleko širší škála možností měření a hodnocení nálezů, než jak tomu bylo u klasických snímků. Patří se zdůraznit, že tento krok společnosti Dimed s.r.o. byl realizován přesně dle  deklarovaných záměrů přislíbených zástupcům města Hlinska při přebírání této ambulance v březnu tohoto roku.

Mamologický program Dimed s.r.o.  platný od 1.5. 2014

Základem mamologického programu v Dimed s.r.o. je tzv. diagnostická mamografie, a to v souladu s věstníkem Ministerstva zdravotnictví ČR (částka 4 /2010) . V tomto režimu jsou vyšetřovány pouze ženy s klinickým podezřením na onemocnění prsní žlázy nebo ženy sledované s již diagnostikovaným maligním  onemocněním prsu.

Další skupinou klientek mohou býti  i ty, které si vyšetření hradí samy individuálně mimo screeningový program. Vyšetření prsů může být doplněno o vyšetření ultrazvukové a případně o cílený odběr tkáně.

Do okruhu pacientek vyšetřovaných na Radiodiagnostickém pracovišti  v rámci mamografického pracoviště . nepatří ženy bezpříznakové. Tedy ty, které spadají do  screeningového programu. Tyto ženy by měly být vyšetřovány v některém z mamodiagnostických ceter . screening prsu

 

Na Radiodiagnostickém pracovišti  Dimed s.r.o. vyšetřujeme ženy s doporučením od ošetřujícího lékaře (praktického lékaře, onkologa, chirurga, gynekologa apod.), které spadají do jedné z následujících skupin:

  • ·         ženy v onkologickém sledování s pravidelnými kontrolami
  • ·         ženy s obtížemi v oblasti prsních žláz

Vyšetřujeme také ženy-samoplátkyně, které si žádanku od svého lékaře nezajistí v těchto případech (u  mamografie musí žena splňovat minimální věkovou hranici 40 let)  Ceník

  • ·         žena , která si sama žádá preventivní MG vyšetření prsů, splňuje minimální věkovou hranici 40 let a od případné předchozí mamografie uplynul alespoň jeden kalendářní rok
  • ·         před kosmetickou operací

 

Objednávání nemocných:

- telefonicky na čísle 469 653 409, 469 653 270 (7.00 – 15.00 hod.)

- osobně na recepci Radiodiagnostického  oddělení Dimed s.r.o..

 

V případě podezření na onemocnění prsu na základě vyšetření na Radiodiagnostickém oddělení naší nemocnice či v Mamodiagnostickém pracovišti  je nemocná pozvána ke konzultaci na mamologickou komisi chirurgického oddělení Chrudimské nemocnice a.s., kde je přítomen chirurg se specializací na problematiku  onemocnění prsu, onkolog a radiodiagnostik. Po zhodnocení nálezů a vyšetření jsou s nemocnou probrány  léčebné možnosti a navržen individuální léčebný plán.

Chirurgickou léčbu nádorů prsu zajišťuje Chirurgické oddělení Chrudimské nemocnice a.s. a nechirurgickou léčbu pracoviště klinické a radiační onkologie (biologická léčba a ozáření).

Chirurgické pracoviště  ve spolupráci s onkology zajišťuje NÁSLEDNOU dispenzarizaci nemocných po ukončené léčbě  zhoubných nádorů prsu.


Otevření pobočky DIMED v Hlinsku

Dne 20.3. byla otevřena nová pobočka našeho  radiologického pracoviště . Nachází se v prostorách polikliniky v Hlinsku a svým spektrem  výkonů  navazuje na předchůdce, který ukončil k 13.3. činnost . V rámci pracoviště v Hlinsku jsou prováděna veškerá skiagrafická vyšetření ( RTG) a dále vyšetření ultrazvukem pro  objednané pacienty . Kontakt : Tel.: 469 314 482 Hlinsko

28.2.2013  Od 1.3. 2013 nabízíme možnost zasílání nálezů v elektronické podobě s využitím

SLUŽBA výměny dat  MISE pro praktické lékaře a ambulantní specialisty

Služba MISE je komunikační prostředí pro přenos libovolných dat a zpráv mezi jednotlivými zdravotnickými subjekty. Tento přenos  splňuje legislativní požadavky ČR na ochranu citlivých dat. Mezi základní datové toky, patří  i předávání  rentgenových nálezů praktickým a odborným lékařům. Přenos dat je zajištěn vysokým stupněm bezpečnosti , který je nezbytný vzhledem k povaze dat a možnosti jejich zneužití. Integrita zpráv je zaručena elektronickým podpisem. Po celou dobu přenosu je zpráva zašifrována a není čitelná ani třetím osobám, ani provozovateli služby. Nezbytnou podmínkou pro přijímání zpráv je instalace klienta MISE  též na přijímajícím pracovišti .

logo2.png


Rychlý kontakt:

RTG: 

469 653 270

Nuklární medicína:

469 653 396


This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 5.0.3 - Documentation